A projekt

A projektfejlesztés általános célja, hozzájárulni: a bolognai rendszerű alap-, és mesterképzésben résztvevő hallgatók versenyképes tudásának megalapozásához, továbbfejlesztéséhez; a jó minőségű, korszerű és versenyképes felsőoktatási képzési tartalmak létrehozásához a karok által kifejlesztett digitalizált tantárgyakkal; a nemzetköziesedés kiszélesítéséhez; a bolognai folyamatból, az EKKR-ből és az LLL stratégiából fakadó követelmények teljesítéséhez hiányzó oktatói kompetenciák csökkentéséhez. A projekt keretében tervezzük: 27 tantárgy digitális tananyagának kifejlesztését magyar és angol nyelven, ezek közül 10 MTMI-s és 17 nem MTMI-s kategóriába sorolható, 10 készül angol nyelven és ezekből 4 MTMI-s; az összkreditszám 77, ebből 26 az idegen nyelvi kreditek száma, amely aránya 33%, a tananyagokat összességében várhatóan 1000 fő hallgató használja majd; a MOODLE használat kiterjesztését; a képzők képzését 17 programmal; és a kommunikációs tevékenységet, a projektszervezet és projektmenedzsment működtetése mellett.

Pályázatunkkal a fentiekben leírt célkitűzések eléréséhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy a BME különböző szaktudományos képzéseiben érdekelt karok kooperációjában olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek eredménye nagy érdeklődésre tarthat számot a hallgatóság széles körében és az oktatói kompetenciák fejlesztésében is előre lépést jelent az info-kommunikációs tanítási-tanulási környezet nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

A kari kooperációban megvalósuló projektfejlesztés várható eredményei a szakmai tantárgyak digitalizálásában és az oktatói kompetenciafejlesztések terén kihatással lesznek a BME hallgatói képzések közel 45%-át kitevő ÉMK, GTK, TTK és VBK képzéseiben résztvevőhallgatói körre. Mindezen hatások nemcsak a digitális írástudás fejlesztésében, hanem a műszaki-, természettudományi képzések és a humán-gazdaságtudományi területek iránti tudásmegújítási igény generálásában nyilvánulhatnak meg.

A pályázat konzorciumi partnereként a TYPOTEX Kft. Elektronikus Kiadót választottuk, nem csak a tankönyv, szakkönyv kiadói és on-line kiadói tapasztalata miatt, hanem azért is, mert a BME különböző karain már jelentős digitális tananyag fejlesztési projekttapasztalattal rendelkezik. Az 1989-ben alakult Kiadó (www.typotex.hu) a hazai kiadórendszer intézményei között kiemelkedő dinamikával fejlődő tartalomszolgáltató. Tevékenységi körébe tartozik a hagyományos könyvkiadás mellett, a digitális szövegfeldolgozás, az elektronikus publikálás, továbbá a könyvszakmai, irodalmi adatbázis-építés. A konzorciumi partner – az elvárásoknak megfelelően – rendelkezik Szellemi tulajdonkezelési Szabályzattal és vállalja annak fenntartását a projekt megvalósítás és fenntartás időtartama alatt. Szerepe a projektben a speciális tudáselemek megosztása mellett a kifejlesztett tananyagok szerkesztése, a lektorálásukról való gondoskodás, a tananyagok digitalizálása, valamint a technikai ellenőrzés lebonyolítása az Educatio Kft-vel, a digitalizált tananyagok felvitele a Tankönyvtárba, a digitalizált tananyagok egyetemnek való átadása, és a kapcsolódó ügyintézés, adminisztratív-, valamint a konzorciumi partneri projekt menedzsment feladatok ellátása.

A projekt kapcsolódik az EU hetedik keretprogramjához (FP7), amely megvalósítása során a Szerződés 163. cikkében megállapított általános célok teljesítésére kell törekedni, az ipar versenyképességének növelése és a közösségi politikák kutatási igényeinek kielégítése érdekében, ezzel hozzájárulva az európai kutatási térségre épülő tudásalapú társadalom megteremtéséhez, kiegészítve a nemzeti és regionális szintű tevékenységeket. Projektünk a keretprogram tudományos és technológiai célok, témák és tevékenységekben a kiválóságot előmozdító programok közül az információ és kommunikációs technológiák (IKT), valamint a társadalom-gazdaságtan és humán tudományok témakörökhöz kapcsolódik. A webes és multimédiás tartalom rendelkezésre állását szeretnénk biztosítani a műszaki és természettudományi, beleértve a matematikai-, kémiai területeken, valamint a humán- és gazdaságtudományokban. Fejlesztéseinkkel a digitális tartalomhoz való hozzáférést szeretnénk bővíteni, ösztönözve a technológiai támogatott tanítás-tanulás többnyelvű környezetben is elérhető IKT- alapú rendszerek működési aktivitását, hozzájárulva ezzel a tudásalapú társadalom központi elemét alkotó IKT fejlesztések kiteljesedéséhez. A projekt keretében tervezett tartalomfejlesztéseink másik témához való kacsolódása a rugalmas tanulási lehetőségek megteremtésben, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek kiszélesítésével és a versenyképes tudás elérhetőségével járul hozzá a foglalkoztathatóságot megalapozó képzéshez.

A felsőoktatási intézményekben általában, így a BME-n is ma még általánosnak tekinthető a hagyományos képzési formák és módszerek alkalmazása az oktatásban. Csak kevés gyakorlati példát találhatunk arra, hogy a tanítás-tanulás IKT által támogatott környezetben valósul meg, ezek egyike a projektgazda intézményi hátterét adó GTK Műszaki Pedagógia Tanszék, amely tantárgyainak nagy részét a MOODLE elektronikus tanulási környezetét használva oktatja. Ezzel együtt a tantárgyi tartalmak nagy része nem digitalizált.

A bolognai folyamatból eredő felsőoktatási képzési tartalmi változásokból eredő feladatok-, az EKKR és az egész életen át tartó tanulás stratégiájából adódó követelmények teljesítésére való felkészültség a korábbiakhoz képest új tanári kompetenciák meglétét feltételezi. Mindehhez újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítása szükséges, amelynek elsajátítása kiemelten a műszaki és természettudományi képzési területeken, különösen lényeges a fiatal oktatók és a hallgatók körében.

Az egyetemi vezetés részéről egyértelmű igény mutatkozik arra, hogy az alap-, mester- és szakirányú képzések rugalmasságának növelésére a digitalizált tartalmi fejlesztéseket, az egyetem nemzetköziségének kiszélesítésére az angol nyelvű képzésfejlesztéseket támogassa és a szükséges oktatói potenciál erősítését szisztematikus belső képzésekkel is biztosítsa.

A potenciális keresletet meghatározó tényezők vizsgálatán túl, számba vettük a „kínálati oldal” nyújtotta lehetőségeket is.

A kooperációban résztvevő ÉMK, GTK, TTK és VBK kari vezetése elkötelezett amellett, hogy a tanítás-tanulás folyamatában ma még domináns hagyományos képzési formák és módszerek mellé fokozatosan beépítse az IKT által támogatott tanulási lehetőségeket. Ezért döntött arról, hogy a pályázat keretében megkezdi, vagy a még futó projektfejlesztési tapasztalatok birtokában kiszélesíti a digitális tartalomfejlesztéseket. A fejlesztendő tárgyak körének megválasztásakor meghatározó volt egyrészt az, hogy a felhasználásban mekkora hallgatói létszámmal lehet számolni, illetve az, hogy az adott tanszék tevékenysége nyomán kiépülő digitális tartalomfejlesztés mind inkább kiszélesedjen (pl. matematika a szakoktatók és mérnöktanári MA hallgatók számára).

A projekt előzményének tekinthető a TÁMOP-4.1.2/C/KMR pályázat keretében elnyert „Képzők képzése a BME oktatói körében” c. projekt, amelyhez kapcsolódóan szükségletfelmérés készült és erre alapozva oktatói kompetenciafejlesztést szolgáló képzések valósultak meg. Ezek számos olyan tapasztalattal szolgáltak, amelyek jól hasznosíthatók a tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó képzők képzésében. E képzések nyomán újabb képzési igények jelentek meg a BME oktatói körében.

A BME stratégiai célkitűzései között szerepel - egyebek mellett- a világ élvonalába tartozó műszaki és gazdasági felsőoktatást szolgáló humán erőforrások, a Bologna folyamatból, az EKKR-ből és az LLL stratégiájából fakadóan új oktatói kompetenciák rendelkezésre állásának biztosítása. A felsőoktatásban megszerezhető versenyképes tudás biztosítása, a kitörési pontok egyikeként meghatározott műszaki és természettudományi területeken kiemelt jelentőséggel bír. Ezen fejlesztési törekvések megvalósításának meghatározó felsőoktatási intézménye a BME.

Az elérendő fejlesztési célkitűzésekre megpályázható források jelentős segítséget nyújthatnak abban, hogy a Bologna-konform tananyagok digitális formában kidolgozásra kerüljenek, növelve a műszaki, természettudományi, matematikai tanulmányok, valamint a humán- és gazdaságtudományok iránti hallgatói érdeklődést, valamint az angol nyelvű képzési tartalmakkal az egyetem nemzetközi reputációját. A támogatás kellő alapul szolgálna a felsőoktatásban oktatók Bologna folyamatból, az EKKR-ből és az LLL stratégiájából fakadóan szükséges új oktatói kompetenciákra történő felkészítésében való érdemi előre lépésre.

A projekt konkrét célja

 • az ÉMK, a GTK, a TTK és a VBK által oktatott tantárgyak digitális tananyagainak kifejlesztése - a nyomtatott tartalmakról a digitális tartalmakra való áttérés előmozdítására
 • a MOODLE oktatási keretrendszer használatának kiterjesztése - a projektben résztvevő karok tantárgyi fejlesztéseit támogató a MOODLE alkalmazások opcionális bevezetésére (digitális tananyagok átalakítása MOODLE-kurzussá) és az ehhez szükséges tartalmi és funkcionális szolgáltatásbővítés biztosítására
 • angol nyelvű tananyagok, képzési programok kidolgozása - a kari képzések angol nyelvű képzési kínálatának bővítésére, a nemzetköziesedés kiszélesítésére
 • képzések biztosítása a tananyagkészítők és a tananyagkészítők munkáját támogató adminisztratív közreműködők, a tananyagot felhasználó oktatók felkészítésére
 • oktatói kompetenciák fejlesztését szolgáló képzők képzése programok megvalósítása
 • rendszeres szakmai konzultáció szervezése a tananyagkészítők, a tananyagkészítők munkáját támogató adminisztratív együttműködők és a digitális tantárgyakat oktatók számára, a minőségi színvonal biztosítására
 • kommunikációs tevékenység, a képzésfejlesztések eredményeinek disszeminációja
 • nyilvánosság biztosítása a Közzétételi Kötelezettségként elvártak szerint

A projektfejlesztésben résztvevő karok hallgatóinak részaránya különböző az egyetem egészén belül, de a digitalizált tananyagok potenciális felhasználóinak létszámarányát együttesen tekintve igen meghatározó mértékű az érintettség. Így a GTK hallgatói 25%, ÉMK hallgatói 10%, TTK hallgatói 3%, a VBK hallgatói 9%, együttesen az összhallgatói létszám 45% fölötti arányában kerülhet sor a kifejlesztett digitális tananyagok használatára. Az egyes tantárgyak potenciális felhasználói létszáma különböző, de évente átlagban egy-egy tantárgy esetében 100-500 közötti, összességében évente 1000 fő hallgatói létszám várható a digitális tantárgyak felhasználójaként.

A tananyagfejlesztések célcsoportjai karonként a következő szakokon tanuló hallgatók: ÉMK - építőmérnöki alapképzés; GTK - villamosmérnök, műszaki informatikus, vegyészmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, építőmérnök, építészmérnök, természettudományi, társadalom és gazdaságtudományi-, a Pénzügy, Vezetés és szervezés, Műszaki menedzser, MBA, Számvitel mesterképzés, és a villamosmérnök és műszaki informatikus alapképzés; a szabadon választható tantárgyak BME bármely szakán/szintjén tanulóknak; TTK - a műszaki szakoktató és az ipari forma- és terméktervező alapképzés; VBK - a vegyész, biomérnök és műszaki menedzser hallgatók. A hallgatók által szabadon választható tantárgyak potenciális hallgatói a BME alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatónak teljes köréből bekerülhetnek.

A tananyagfejlesztésben közvetlenül érintettek azok az oktatók, akik vállalják a digitalizált tudástartalmak kidolgozását, az előzetes tervek szerint 27 fő, ebből az ÉMK-n 1 fő, a TTK-n 2 fő, a VBK-n 1 fő, a GTK-n 23 fő. A tananyagfejlesztésben közvetetten érintettek azok a hallgatók, PhD hallgatók, akik a tananyagszerzőket segítő adminisztratív közreműködőként vesznek részt a fejlesztésekben és azok az oktatók, akik a digitalizált tantárgyat oktatják.

A projektcélok megvalósítását szolgáló szakmai tevékenységek

1. tananyagok magyar és angol nyelvű kidolgozása, a tananyagok digitalizálása és azok on-line elérhetővé tétele

1. 1. A szöveg-kész tananyagok rendelkezésre állásának biztosítása

 • szerzői művek előkészítése az adminisztratív közreműködők támogatásával
 • szerzői művek elkészítése - az A/9 Adatlapok alapján a következő tantárgyakban - magyar nyelven

Kar

Tantárgy

Tantárgyi kód

ÉMK

Utak

UTAK - BMEEOUVAT21

Forgalomtechnika

FORGALOMTECHNIKA - BMEEOUVAI07

GTK

Vállalati pénzügyek

Vállalati pénzügyek I. - BME GT35ML01

Vállalati pénzügyek II. - BME GT35ML10

Üzleti gazdaságtan

Üzleti gazdaságtan - BME GT35M009

Számvitel

Számvitel - BME GT35M009

Gazdaságtörténet

MSC gazdaságtörténet - BME GT35 M011

Digitális pedagógia

Digitális pedagógia - BME GT51 A001

Oktatás és technológia

Oktatás és technológia - BMEGT51A023

Tanulástechnika

Tanulástechnika - BMEGT51A021

Tanulás és életpálya

Tanulás és életpálya - BMEGT51 A020

Prezentáció

Prezentáció - BME GT51 A004

Szakképzés és munkaerőpiac

Szakképzés és munkaerőpiac - BME GT51 A018

Mérnöki módszerek a pedagógiában

Mérnöki módszerek a pedagógiában - BMEGT51A022

TTK

Matematika műszaki szakoktatóknak 1.

Matematika A1 - BME TE 90AX37

Matematika A1 - BME TE 90 AX25

Matematika műszaki szakoktatóknak 2

Matematika A2 - BME TE 90AX38

Matematika A2 - BME TE 90 AX26

Matematika műszaki szakoktatóknak 3.

Matematikai statisztika alapjai BMETE90AX39

VBK

Kémia

Kémia BMEVEAAAMM1

angol nyelven

Kar

Tantárgy

Tantárgyi kód

GTK

Finance

Vállalati pénzügyek I. - BME GT35ML01

Vállalati pénzügyek II. - BME GT35ML10

Introduction into Economic Policy

Economic Policy - BMEGT35A003

Investment

Befektetések I. - BMEGT35ML25

Befektetések I. - BMEGT35M010

Befektetések II. - BMEGT35MN09

Befektetések - BMEGT35M004

Befektetések II. - BMEGT35ML26

Learning in digital Environments

Oktatás és technológia - BMEGT51A023

Autonomous Learning and Study Design

Tanulástechnika - BMEGT51A021

English for Academic studies

Tanulás és életpálya - BMEGT51 A020

Written and Oral Presentations

Prezentáció - BME GTK51 A004

Learning for Sustainable Development

Szakképzés és munkaerőpiac - BME GT51 AL18

VBK

Chemical Calculations

General Chemistry Practice - BMEVESAA102

General Chemistry

General Chemistry - BMEVESAA101

 • a szerzői művek szakmai lektorálása
  • a szakmai lektori vélemények alapján szükséges korrekciók megtétele
  • a szerzői művek átadása digitalizálásra a konzorciumi partnernek

1. 2. Tananyagok digitalizálása – kész szöveg gondozása - on-line elérhetővé tétele
1.2.1. szövegszerkesztés, lektorálás

 • nyelvi lektorálás magyar és angol nyelven
 • műszaki szerkesztés – tananyagok egységes formátumra hozása, minimális könyvészeti elvárásoknak való megfelelés, formázás, a szükséges ábrák, táblázatok elhelyezése

1.2.2. digitalizálás

 • multimédiás szerkesztés biztosítása

1.2.3. on-line elhelyezés

 • meta adat struktúra kialakítása, SCORM konvertálás, elvárásoknak megfelelő formátumok létrehozása (konvertálás interaktív elemeket is tartalmazó SCORM formátumra)
 • közzétételi folyamat korrektúrái/mű véglegesítése leadása

2. MOODLE használat kiterjesztése

 • a MOODLE használat iránti igény felmérése kari körben (igényelt modulok, illetve várt kiegészítések)
 • a kiválasztott modulok funkcionalitásának felmérése, esetleg alkalmazási alternatívák keresése, a funkcionális bővítés megtervezése, a bővítések elvégzése, magyar nyelvre fordítás
 • modul működések ellenőrzése, pilot alkalmazásba vétel

3. Képzők képzése

 • képzések programjainak és tananyagainak kidolgozása
 • képzések előkészítése, szervezése, megtartása és értékelése
 • képzésadminisztráció biztosítása
 • rendszeres szakmai konzultáció biztosítása a tananyagkészítők, a tananyagkészítők munkáját támogató adminisztratív együttműködők és a digitális tantárgyakat oktatók számára

A tervezett képzők képzése programok célcsoportonkénti bontásba

 

Képzés célcsoportja

Képzési program neve

Kötelező elemek

 

I.

Tananyagszerzők/tananyagfejlesztők

Szerzői anyagok standardjai - digitalizálásra való előkészítés

II.

Tananyagszerzők/tananyagfejlesztők munkáját segítő adminisztratív közreműködők

Képek, ábrák, interaktív elemek alkalmazása a szerzői anyagokban és a digitális tananyagokban

III.

Digitalizált tantárgyat oktatók

Új szerepek az oktatói munkában – bevezetés az e-learning kommunikációs eszközök alkalmazásába

     

IV. Képzők képzése – képzési kínálat a pályázatban résztvevő karok és más egyetemi karok oktatói számára

1.

Digitalizált tantárgyakat oktatók és ÉMK, GTK, TTK és VBK kari/társkari oktatók

Tananyagfejlesztés - tanulásszervezés (távoktatás)

2.

Tanulásmódszertan digitális környezetben - Támogat a Tutor

3.

Tanulástámogatás a MOODLE rendszerben

4.

Tanárokkal szembeni elvárások a felsőoktatásban

5.

Mérnöki módszerek a pedagógiában

6.

Hallgatói teljesítménymérés és értékelés sajátosságai, módszerei a felsőoktatásban

7.

Hallgatói teljesítménymérés és értékelés a Moodle rendszerben, interaktív környezetben

8.

Digitális készségek a tanári munkában

9.

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

10.

Angol szaknyelvi kommunikáció

11.

Tanári kommunikáció a felsőoktatásban

12.

Learning in digital Environments

13.

English for Academic studies

14.

Written and Oral Presentations